Друк

Д О Г О В І Р на проживання в гуртожитку

 

Д о г о в і р

на проживання в гуртожитку 

м. Олександрія                                                                                „ ___ ”  __________  20__ р.

НАЙМОДАВЕЦЬ: Олександрійське медичне училище в особі директора Бойка Миколи Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

НАЙМАЧ: __________________________________________________________________,

(П.І.п.Б.)

для  ОДЕРЖУВАЧА ________________________________________________________________

(П.Іп.Б.,  який (яка) проживатиме у гуртожитку)

з іншого боку, разом – Сторони,  уклали цей Договір на проживання в гуртожитку.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець передає Наймачу ліжко-місце в кімнаті гуртожитку Олександрійського медичного училищадля проживання Одержувача, зі всіма комунальними послугами, за плату встановлену цим Договором на строк навчання Одержувача у Олександрійському медичному училищі.

2. ПЛАТА  ЗА  ПРОЖИВАННЯ  У  ГУРТОЖИТКУ

2.1.  Розмір плати за проживання у гуртожитку  встановлюється в національній валюті України.

2.2. Вартість проживання у гуртожитку за 1 (один) місяць, на момент укладання цього договору, становить ___________________________________________________________________ гривень.

(сума цифрами і прописом)

2.3. Наймач (одержувач)  вносить плату  щомісяця  у безготівковій формі на рахунок Наймодавця  до 20 числа поточного  місяця, на розрахунковий рахунок: 

31551201228824  ГУДКСУ  Кіровоградській області,    МФО   823016,
код ЕДРПОУ 02011387  - Наймодавця.  

2.4. Наймодавець має право змінювати розмір плати за проживання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Наймача, Одержувача, крім випадків передбачених цим Договором.

Вартість проживання у гуртожитку може бути змінена в односторонньому порядку протягом дії цього Договору,  у випадках:

- зміни (підвищення) комунальних послуг (електроенергія, вода та стоки, вивіз сміття, тощо);

- користування в кімнаті  Одержувачем  електричними приладами  (телевізором, комп’ютерною технікою, магнітофоном, тощо);

-  в інших випадках  передбачених законодавством України.

 

3. права та Обов'язки  НАЙМОДАВЦЯ

3.1. Наймодавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Одержувачу ліжко-місце в кімнаті гуртожитку Олександрійського медичного училища для проживання зі всіма комунальними послугами;

3.1.2. Надати право користуватися телевізором в актовому залі та холодильниками в кімнатах, які знаходяться на балансі Наймодавця;

3.1.3. Забезпечити  прибирання туалетів та душових;

3.1.4. Забезпечити роботу електроплит за графіком погодженим із радою гуртожитку;

3.1.5. Зареєструвати Одержувача  в гуртожитку, як за  місцем проживання, на період його  навчання  в Олександрійському медичному училищі;

3.1.6.  Забезпечити своєчасне підключення теплопостачання згідно з розпорядженням міського голови щодо  опалення міста;

3.1.7. Забезпечити  холодною  водою за умови централізованої подачі води;

3.1.8. Забезпечити  кімнату  твердим та м'яким інвентарем;

3.1.9. Не переселяти Одержувача без його згоди з кімнати, у якій він зробив ремонт;

3.1.10. Забезпечити заміну білизни через кожні 10 днів  дітям – сиротам.

4. Права  та  обовязки  наймача,  ОДЕРЖУВАЧа:

4.1. Наймач, Одержувач  зобов’язані:

4.1.1. Перед поселення в гуртожиток Наймодавця Одержувач повинен пройти медичний огляд.

4.1.2. Під час поселення Одержувача в гуртожиток, здійснити оплату за проживання.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату за проживання в гуртожитку.

4.1.4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

4.1.5. Утримувати в гуртожитку надану Одержувачу  кімнату і місця громадського користування  в належному санітарному стані.

4.1.6. Здійснювати чергування в гуртожитку згідно з графіком.

4.1.7. Дотримуватись пропускної системи.

У випадку навмисного псування самостійно ліквідувати заподіяну шкоду чи повністю відшкодовувати матеріальні збитки за повною вартістю.

4.1.8. Нести повну матеріальну відповідальність за надану для проживання кімнату, майно, меблі, прийняті мешканцями в належному стані.

4.1.9. Мати запасний ключ від кімнати, який зберігається в гуртожитку в спеціально відведеному місці. У випадку втрати його, поновити за власний рахунок.

4.1.10. Виконувати розпорядження вихователів і завідувача гуртожитком. 

4.1.11. У випадку користування власними електричними приладами  (телевізором, комп’ютерною технікою, магнітофоном, тощо) здійснювати додаткову оплату згідно з калькуляцією.

4.1.12. Зробити «косметичний» ремонт у кімнаті (поклеїти шпалери, пофарбувати вікно, батарею і двері) у визначений термін за власні кошти.

4.1.13. Здати всі постільні речі, інвентар, обладнання й кімнату у відремонтованому та належному санітарному стані після спливу строку проживання в гуртожитку.

4.1.14. Протягом 10 днів, з дня закінчення Одержувачем Олександрійського медичного училища, або настання обставин передбачених у п. 6.3. цього Договору  звільнити  кімнату  та здати своє ліжко-місце  завідувачу гуртожитком  з усім побутовим майном, яке було отримане під час проживання у гуртожитку.

4.2. Наймачу, Одержувачу (Студенту) забороняється:

4.2.1.  Проводити самостійно заміну замків та електрообладнання в кімнатах без дозволу завідувача гуртожитку.

4.2.2. Забивати в стіни та двері цвяхи, кріпити гачки, полиці, перегороджувати кімнату ширмами, якщо це порушує санітарно – гігієнічні вимоги до жилої кімнати гуртожитку.

4.2.3. Вішати та наклеювати на двері та стіни вирізки, малюнки, рекламні буклети.

4.2.4. Користуватися електричними приладами (кип'ятильниками, електричними нагрівачами, електроплитками, мікрохвильовою піччю,  тощо) без дозволу адміністрації.

4.2.5. Заносити і розпивати спиртні напої, палити, грати в азартні ігри, залишати на ніч осіб, які не мешкають в даній кімнаті або не проживають у гуртожитку.

4.2.6. Без особистої заяви, погодженоюї із завідувачем гуртожитком та наказом директора переселятися з кімнати  в кімнату.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Усі спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а в окремих випадках вирішуються на розширеній Раді гуртожитку.

5.2. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх  зобов’язань по  цьому договору,  Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим договором.

5.3. У випадку  невиконання та/або грубого порушення Наймачем, Одержувачем даного Договору, адміністрація при погодженні з студентською Радою має право виселити порушника з гуртожитку.

5.4. За несвоєчасну сплату за проживання  в гуртожитку (п. 2.3 цього Договору)  Наймач сплачує Наймодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення.

5.5. У випадку невиконання Наймачем та/або  Одержувачем пункту 4.1.14. цього договору, Наймачу нараховується неустойка в подвійному розмірі від вартості проживання у гуртожитку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчання Одержувача в Олександрійському медичному училищі відповідно до графіку навчального процесу, а в частині відшкодування збитків та фінансових зобов’язань  - до моменту повного виконання Наймачем та/або Одержувачем своїх зобов'язань.

6.2. Договір розривається або припиняє свою дію у випадках, передбачених законодавством України та умовами цього договору.

6.3. Дія договору  припиняється:

6.3.1. За згодою Сторін;

6.3.2. У випадку відрахування Одержувача з Олександрійського  медичного училища;

6.3.3. У разі надання одержувачу  академічної відпустки або повторного курсу навчання;

6.3.4. У разі порушення одержувачем паспортно-візового режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку Олександрійського медичного училища,  та інших правил;

6.3.5.  За станом здоров'я одержувача при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або відмови пройти медичний огляд та обстеження на предмет відсутності хвороб, небезпечних для інших мешканців;

6.3.6.  При несплаті за проживання понад 15 календарних днів;

6.3.7. У випадку притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності одержувача гуртожитку;

6.3.8. У випадку протидії іншій особі, яка поселяється в кімнати гуртожитку;

6.3.9. Якщо одержувач використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб;

6.3.10. Якщо одержувач  фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 7.1.;

6.3.11.  За  ініціативою  одержувача,   на підставі особистої письмової заяви.

 7. ІНШІ  УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Даний договір є дійсний при фактичному проживанні Одержувача на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли Одержувач  фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті  гуртожитку  протягом  30 календарних днів  без  поважних  причин,  даний договір  може достроково припинитись  (розривається)  в односторонньому порядку Наймодавцем, на підставі акту перевірки.

7.2. Даний договір є дійсним під час проходження студентами практики (навчальної, виробничої, переддипломної, інші види).

7.3. Перевірку  за  дотриманням  виконання  умов  договору   здійснюють  члени  студентської  ради училища, завідувач гуртожитку,  керівництво училища,  або  уповноважені  ними  особи.

7.4. Дострокове  припинення,  розірвання  договору  означає  втрату  одержувачем  права  на проживання  у студентському гуртожитку. Одержувач зобов’язаний звільнити ліжко-місце та кімнату і повернути у належному стані прийняте майно, інвентар та знятися з реєстрації.

7.5. Укладення цього договору не створює для Одержувача, Наймача будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце у кімнаті гуртожитку, крім права користування протягом строку дії договору.

7.6. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані цим договором, регулюються законодавчими актами України.

7.7. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Доповнення до договору у письмовій формі.

7.8.  Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови договору, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

7.9.  Договір укладається у 2-х примірниках - по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 

7.10. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

8. Місцезнаходження та реквізити сторін:

НАЙМАЧ
НАЙМОДАВЕЦЬ
_________________________________________________
________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Олександрійське медичне училище
Кіровоградської обласної ради
______________________________________
______________________________________
(адреса)
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
Вул.. Шевченка, 176
Індекс - 28000
Паспорт серія ____ № ___________________ виданий _________________________________
_______________________________________
р/р 31551201228824
УДКСУ Кіровоградської обл..
МФО 823016
реєстраційний номер облікової картки платника податків __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
код згідно з ЄДРПОУ
 0 2 0 1 1 3 8 7
Тел. ________________________________
Тел./факс. (05235) 4-01-26
 
 
 
 
 ______________     /____________________/
(підпис)                                   (Ініціали  прізвище )
Директор
________________                           М.С. Бойко
(підпис)
 

м.п

З договором ознайомлений (на)

___________

   (підпис)

__________________________ - Одержувач
(Ініціали прізвище)

__________

Примітка. Наймачем   може бути фізична особа, яка замовляє проживання у гуртожитку  для  себе, як одержувача.

 

Друк

БЕЗВІЗ

Скачати в Pdf

 «Подорожуємо по безвізу: запитання – відповідь»

(інформаційний довідник)

Усі рішення схвалені. Коли очікувати запровадження ЄС візового режиму для України?

Рішення про запровадження безвізового режиму буде опубліковано та набере чинності через 20 днів після публікації в «Офіційному журналі ЄС» (цей час є об’єктивно необхідним для повідомлення прикордонних служб держав-членів ЄС про запровадження безвізового режиму поїздок громадян України).

Якими будуть умови безвізового режиму для громадян України?

Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть подорожувати до держав-учасниць Шенгенської угоди без необхідності отримання в’їзної візи держави призначення.

Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах-членах ЄС (за виключенням Великобританії та Ірландії) та інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів.

Перевірити сукупний строк перебування особи в ЄС можна за наступним посиланням:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html?lang=en

У разі, якщо особі необхідно перебувати в ЄС триваліший час, їй необхідно буде оформити візу.

Безвізовий режим також не означатиме права на проживання чи на працевлаштування в ЄС.

Якщо мені необхідно перебувати довше, ніж 90 днів.

Перевищення дозволеного строку перебування може стати причиною відмови у в’їзді до держав-учасниць Шенгенської угоди у майбутньому.

Відтак, якщо про те, що сукупний строк Вашого перебування може перевищити 90 днів протягом 180 днів, стало відомо до початку поїздки, Вам необхідно якнайшвидше звернутися до консульської установи держави призначення з метою отримання консультації та, залежно від випадку, оформлення візи необхідного типу.

Якщо про ризик перевищення дозволеного строку стало відомо після початку подорожі, Вам необхідно невідкладно звернутися до міграційних органів влади держави перебування для отримання консультації та врегулювання Вашого міграційного статусу.

У виключних випадках термін перебування може бути подовжено, наприклад, у разі необхідності термінового лікування, стихійного лиха, виникнення інших непереборних обставин.

Що потрібно для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до Шенгенської зони?

Для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до Шенгенської зони, потрібно оформити закордонний біометричний паспорт (http://dmsu.gov.ua/posluhy/dokumenti-dlya-vijizdu-za-kordon ).

Крім цього, також необхідно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, наявність достатніх фінансових засобів на весь час перебування і намір повернутися до місця проживання.

Громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразка (не біометричний) також можуть в’їжджати на територію ЄС за наявності шенгенської візи.

Детальна інформація про правила перетину кордону з ЄС і перелік необхідних документів зазначено в «Шенгенському кодексі про кордони»: http://europewb.org.ua/shengenskyj-kodeks-pro-kordony-umovy-v-yizdu-ta-spysok-suprovidnyh-dokumentiv-dlya-gromadyan-tretih-krayin/ (неофіційний переклад).

Які громадяни України зможуть без віз відвідувати країни ЄС?

Усі, окрім тих, хто:

 • перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці;
 • перебуває в списку осіб, в’їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений;
 • осуджений в будь-якій країні-члені Шенгенської зони або ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум в один рік;
 • є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;
 • по яких є докази участі в злочинній діяльності чи явні докази наявності умислу приймати участь в подібній діяльності;
 • не мають усіх необхідних документів.

Чи мають право прикордонні служби держав-членів ЄС вимагати додаткові документи?

Під час в’їзду до Шенгенського простору громадянину України потрібно буде мати документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, наявність достатніх фінансових засобів на цей термін перебування і намір повернутися до місця постійного проживання.

Крім цього, громадянам необхідно буде придбати поліс медичного страхування та страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу – у разі подорожі автомобілем.

Чи надаватиме безвізовий режим право на роботу, навчання тощо?

Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання родичів, пошук бізнес партнерів, відвідання семінарів, конференцій тощо.

Безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування, роботу за контрактом і т.п.

У мене є сумніви, чи потрібна мені віза. Що робити?

Якщо є сумніви, чи потрібна віза у Вашому особистому випадку, радимо перед поїздкою проконсультуватися з консульською посадовою особи держави, до якої Ви маєте намір подорожувати.

Чи буде шенгенська віза (багаторічна) дійсна для в’їзду до ЄС після запровадження безвізового режиму з Україною?

Так, громадяни, які мають дійсні шенгенські візи, зможуть в’їжджати на територію ЄС протягом усього строку їхньої дії.

До яких країн українські громадяни зможуть в’їжджати без віз після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом?

Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Отже, отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Чи зможуть громадяни з паспортами старого зразка (не біометричними) в’їжджати до Шегенської зони після запровадження безвізового режиму?

Громадяни, які мають дійсну шенгенську візу та дійсний закордонний паспорт старого зразка, також можуть в’їжджати на територію ЄС.

Чи матимуть право здійснювати подорожі до Європи без віз громадяни України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО?

Громадяни України, які постійно проживають на територіях тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО, як і решта громадян України матимуть право користуватися перевагами безвізового режиму з ЄС на загальних умовах, оформивши біометричний паспорт України та дотримуючись інших відповідних вимог для безвізових подорожей.

Що потрібно для здійснення подорожі з дитиною?

Кожна особа, включаючи дітей незалежно від віку, повинна мати окремий паспорт.

Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Фізична особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Відтак, залежно від кожного особистого випадку, можуть знадобитися додаткові документи – свідоцтво про народження, згода обох або одного з батьків, свідоцтво про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання особи безвісти відсутньою або померлою тощо.

Чи діятиме надалі Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз після запровадження безвізового режиму?

Так, Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз застосовуватиметься і після запровадження безвізового режиму, зокрема щодо оформлення віз особам, які користуватимуться паспортами старого зразка.

Чи припинять своє існування угоди про малий прикордонний рух між Україною та сусідніми країнами після запровадження безвізового режиму? 

Запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України не матиме впливу на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух.

Угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі.

Що дасть українським громадянам запровадження ЄС безвізового режиму?

Позитивні зміни для українських громадян після запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок (до 90 днів протягом 6 місяців) до Шенгенської зони, за наявності «біометричного» паспорта:

vЗабезпечить мобільність та знищить «лінію розподілу» між Україною та ЄС, яка наразі створена завдяки складним процедурам оформлення віз.

vСприятиме розвитку ділових контактів, необхідних для ефективного функціонування поглибленої та всеоохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, а також співробітництву в економічній, політичній, науковій, культурно-гуманітарній та інших сферах.

vСприятиме подальшій успішній інтеграції України в європейське співтовариство. Дасть  змогу побачити на власні очі, що насправді являє собою Європа, якими є європейські принципи і цінності, а також переконатися у моделі соціального устрою, за якою має розвиватися Україна. 

Як запровадження ЄС безвізового режиму для України сприятиме подальшій візовій лібералізації з іншими країнами?

Запровадження ЄС безвізового режиму для України свідчитиме про високу довіру держав-членів та інституцій ЄС до рівня безпеки документів, управління кордоном, запобігання нелегальній міграції, боротьбі з організованою злочинністю та забезпечення прав та свобод людини в Україні.

Це безумовний позитивний сигнал та аргумент для проведення переговорів про запровадження іншими країнами безвізового режиму для українських громадян.

  

Пам’ятка-інструкцію для осіб, які бажають виїхати з України за правилами безвізового режиму

 Ключові елементи:

 1. Безвіз поширюється лише на власників біометричних! паспортів.
 2. Передбачає короткотермінове! перебування в 30 європейських країнах до 90 днів протягом 180 днів.
 3. На триваліший час перебування в ЄС - необхідно оформити візу.
 4. Безвіз не означає права на оформлення дозволів на проживання, працевлаштування або навчання в ЄС.

При перетині кордону слід мати при собі документи, які підтверджують: мету поїздки, наявність місця проживання/бронювання готелю,  достатніх фінансових засобів (не менше 50 євро на добу), зворотний квиток, поліс медстрахування.

Порушення терміну перебування в ЄС тягне за собою подальшу заборону в’їзду.

 

Друк

Подвійний диплом

 button

Відкрито набір на навчання за програмою польсько – українського  Проекту  «Подвійний диплом!»

Проект « Подвійний диплом» - це унікальна освітня пропозиція, яка дає можливість студентам українських медичних коледжів і училищ отримати диплом державного зразка Республіки Польща, поєднуючи вітчизняну освіту з навчанням на базі європейського ( а саме польського) медичного навчального закладу. Окрім інших переваг, такі дипломи мають позначку «Europass», що дозволяє їх власникам гарантовано працевлаштуватись на території країн Євросоюзу.

Учасники Проекту проходять комплексну підготовку і, разом з польською мовою, опановують на необхідному рівні  англійську медичну мову з метою працевлаштування за медичною спеціальністю в Німеччині, Швейцарії, Австрії чи Данії.

Цей Проект винятковий в сфері медичної освіти , єдиний в своєму роді, створений спеціалістами Фундації Розвитку Медицини і Освіти Євромед спеціально для молодших медичних спеціалістів України.

Також Проект зацікавить студентів, які планують отримання вищої медичної освіти і майбутнього визнання диплому (нострифікації)  на території Євросоюзу. Участь в Проекті дає можливість таким спеціалістам працевлаштуватись в період обов’язкового післядипломного стажування, тим самим забезпечуючи себе фінансово в період його проведення.

 

Проект « Подвійний диплом» пропонує:

 

Загальний термін навчання 10 місяців ( з врахуванням практичних занять)

Загальна кількість занять :348 годин

Тривалість практики:160 годин.

Освітньо-кваліфікаційний рівень : молодший спеціаліст

Кваліфікація молодшого спеціаліста:

 • медичний опікун,
 • технік медичної стерилізації.
 • 1 семестр : 87 годин ( 3 тижні виклад теоретичної частини в навчальному закладі у Варшаві);
 • 2 семестр: 87 годин ( 3 тижні виклад теоретичної частини в навчальному закладі у Варшаві);
 • проходження практичних занять в медичних закладах Польщі
 • дистанційний курс « польської медичної мови» в програмі Skype або групові заняття на базі коледжу.
 • 1-й семестр 87 годин ( отримання і засвоєння методичної літератури польською і українською мовами з метою безпосереднього навчання і підготовки до стаціонарного етапу і практичних занять.)
 • часткове або повне автоматичне  зарахування ряду предметів після порівняльного аналізу освітніх програм вітчизняного коледжу і польського навчального закладу;
 • 2 семестр 87 годин (отримання і засвоєння методичної літератури польською і українською мовами з метою безпосереднього навчання і підготовки до стаціонарного етапу і практичних занять.)

Мова викладання: польська

На базі: повної середньої освіти

Форма навчання:дистанційно-модульний формат

Формат і структура дистанційно-модульного навчання :

Стаціонарна частина : 174 години.

Практична частина : 160 годин

Складання державних екзаменів.

Заочна частина: 174 години. Дистанційний формат навчання

Фінансові умови участі в Проекті: реєстраційний внесок 850 євро.

В реєстраційний внесок входить:

 • Оформлення документів для вступу;
 • дистанційні курси «  Польська медична мова» - 30 годин;
 • консультація у візових питаннях;
 • інформаційна підтримка  і підтримка в приготуванні документів для відкриття візи;
 • запрошення для відкриття мультивізи Шенген терміном на 1 рік;
 • загальна організація приїзду до Польщі для учасників Проекту ( поселення, супровід куратора при виїзді ітп);
 • супровід куратора ( допомога в побутових питаннях на території Польщі);
 • послуги перекладача ( під час першого приїзду на стаціонарну частину навчання);
 • інтенсивні курси польської мови з носіями під час першого приїзду на стаціонарну частину навчання);
 • комплексне стаціонарне навчання в Польщі;
 • матеріали для дистанційного навчання ( для самостійного вивчення і підготовки до стаціонарної частини;
 • гарантоване працевлаштування.

Примітка: для отримання більш детальної інформації і подачі документів для участі в Проекті « Подвійний Диплом» звертайтесь в методичний відділ коледжу або пишіть на нашу електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

 

Друк

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ДСТУ 3582-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

Загальні вимоги та правила

Чинний від 1998—07—01

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
тел. (05235) 4-01-26, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.