Друк

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Лише внутрішня, духовна, животворча сила праці є джерелом людської гідності й водночас моральності та щастя.
К.Д. Ушинський

 

 Баленко Л.М.,
методист училища

                                                                                   МЕТОДИЧНА РОБОТА


В умовах сучасної педагогічної освіти методична робота Олександрійського медичного училища направлена на формування викладача нового типу, який гармонійно поєднує ініціативність і самостійність, професіоналізм і творчість, високий рівень культури і відповідальності.
Методичну роботу очолює методист училища Баленко Людмила Миколаївна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист. Педагогічний досвід, професіоналізм і компетентність у ключових питаннях педагогіки і методики викладання, знання основних напрямків і перспектив розвитку освіти, постійний пошук ефективних новацій, творчій підхід до вирішення поточних і перспективних питань дають можливість Людмилі Миколаївні забезпечувати чітку організацію всіх видів навчально-методичної діяльності.
Зміст методичної роботи училища носить комплексний, системний характер і реалізується за чотирма напрямами діяльності: технологічний, управлінський, педагогічний, науковий. Саме ці напрями роботи сприяють організації діагностики педагогічної діяльності викладачів; вивченню та аналізу результатів навчально-виховного процесу; впровадженню інноваційних технологій навчання; реалізації досягнень передового педагогічного досвіду; наданню консультативної, практичної, методичної допомоги викладачам; створенню інформаційного банку з педагогіки вищої школи та передового досвіду роботи викладачів; організації дослідно-експериментальної роботи з апробації нових ідей, концепції розвитку навчально-науково-виробничого комплексу; проведенню заходів з метою підвищення професійної та педагогічної майстерності; організації школи передового педагогічного досвіду, університету педагогічних знань; розробці та формуванню комплексів методичного забезпечення навчального процесу; проведенню відкритих занять та позааудиторних заходів; створенню сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі, атмосфери довіри, відкритості, зацікавленості, доброзичливості.

Результатом системної науково-методичної роботи викладачів Олександрійського медичного училища стали підручники, навчальні посібники, статті у науково-методичних та фахових журналах.
Творчим доробком викладачів є електронні підручники та навчальні посібники: «Збірник різнорівневих завдань для тематичного та підсумкового контролю знань студентів з ВМП» (Бойко М.С.), «Збірник методичних рекомендацій для організації та проведення СПРС з медицини катастроф» (Бойко М.С.), «Методичні та педагогічні основи організації навчання» (Баленко Л.М.), підручник «Лікарські рослини Олександрійщини» (Олефіренко І.В.), «Тестовий контроль, його місце в навчальній роботі та умови ефективного впровадження» (Баленко Л.М.), «Посібник з лікувального масажу» (Лопушняк М.І.), «Практичні навички з фізіотерапії в алгоритмах» (Лопушняк М.І.), «Посібник з англійської мови для студентів медичних навчальних закладів за спеціальністю «Стомато-логія ортопедична» (Васильєва Л.М.), «Курс лекцій з філософії» (Кранг О.В.), «Курс лекцій з основ медичної інформатики та обчислю-вальної техніки» (Хорольсь- кий О.В.), «Курс лекцій з культурології» (Сергієнко Н.О.)

В училищі велика увага приділяється пошуково-дослідницькій роботі студентів, яка представляє собою систематизований пошук науково-обґрунтованих знань з проблемних питань фахових дисциплін.
Викладачі соціально-економічних та науково-природничих дисциплін надають перевагу фундаментальним дослідженням. Такі дослідження як “Історія розвитку медицини міста Олександрії” (Кранг О.В.), “Історичні пам’ятки Олександрійщини” (Чалаузова Т.В.), “Традиції англійців та їх вплив на світову культуру” (Хлівна Т.С.), направлені на розвиток теоретичних основ для збільшення об’єму науково-підтверджених професійних знань.
Викладачі терапевтичних, хірургічних дисциплін та основ медсестринства велику увагу приділяють практичним та якісним дослідженням. Практичні дослідження “Порівняння ефективності різноманітних методик управління болями у людей, які страждають онкологічними захворюваннями” (Чуприна О.С.), “Використання музики в навчальному процесі” (Онищук Л.І), «Способи прогнозування пізніх гестозів у вагітних жінок» (Лопушняк М.І.) сприяють вирішенню актуальних проблем практичної діяльності. Якісні дослідження “Роль медсестринської допомоги в задоволенні життєво-важливих потреб людей похилого віку та розв’язання їх проблем” (Баленко Л.М.), «Роль середнього медпрацівника в ранньому виявленні онкозахворювань у жінок» (Власенко А.В.), «Роль мистецтва спіл-кування медичного персоналу у профілактиці та лікуванні захворювань» (Коломацька Т.В.) направлені на вивчення людини та її відносини в суспільстві і оточуючому середовищі.
Матеріали науково-методичної та пошуково-дослідницької роботи систематично публікуються в «Віснику науково-дослідницьких робіт та узагальнення передового досвіду викладачів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградського регіону».
За результатами пошуково-дослідницької роботи викладач акушерства і гінекології Власенко А. В. підготувала наукову статтю “Проблеми планування сім‘ї в сучасному суспільстві” на VII Міжнародну конференцію “Україна-Франція” “Захист материнства і дитинства в Україні”, викладач хірургії Чуприна О. С. – наукову статтю “Поширеність онкологічних захворювань серед сільського населення Кіровоградської області”, яка опублікована в науковому журналі “Вісник проблем біології і медицини”.
Пошуково-дослідницька робота “Історія розвитку медицини м. Олександрії” організована викладачами циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін під керівництвом голови циклової комісії Кранг О. В. і направлена на вивчення історії розвитку медицини нашого міста.

Результатом роботи є збір документів, архівних даних про розвиток лікарень міста та корифеїв медицини рідного краю, які використані при створенні музею історії учи-лища. Результатом пошукової роботи, організованої виклада-чем загальної біології Олефі- ренко І.В. є довідник «Лікарські рослини м. Олександрії».
Викладачі училища постійно беруть участь у регіональних науково-практичних конференціях, Всеукраїнських нарадах-семінарах з міжнародною участю: «Актуальні питання покращення підготовки фахівців зі спеціальності «Сестринська справа», «Особистісно-орієнтоване та інтер-активне навчання: сучасні підходи», «Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій у навчальний процес», «Сучасні тенденції та напрямки розвитку вищої медичної освіти в умовах Болонського процесу», «Розвиток міжнародного співробітництва у медсестринській освіті та його вплив на покращення підготовки медсестер в Україні», «Розвиток медсестринської справи в Україні», «Філософія сестринської справи».
З метою підвищення професійної та методичної майстерності з питань впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання щорічно в училищі проводяться науково-методичні та педагогічні конференції за участю провідних фахівців Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка: “Інноваційні технології навчання як елемент нової концепції реформування освіти”, “Проблемність як один із факторів підвищення ефективності навчання”, “Використання комп‘ютерних технологій навчання в медичній освіті”, “Педагогічна етика викладача – основа творчої співпраці в системі “викладач-студент””, “Роль особистісно-орієнтованого навчання у формуванні світогляду майбутніх медичних працівників”, «Використання активних методів та ігрових технологій навчання при вивченні клінічних дисциплін» та ін.
В училищі організована робота “Університету педагогічних знань”, у зміст якого закладено: системне новаторське інформаційно-методичне забез-печення навчального процесу; організація опе-ративного обміну інфор-мацією про методичні, педагогічні та медичні новини, використання банку передових ідей та інноваційних технологій.

З викладачами-початківцями проводяться заняття в “Школі молодого викладача” у формі проблем-них лекцій, психологічних турнірів, ділових педагогіч-них ігор, педагогічних дискусій, відвідування та аналізу відкритих занять і позааудиторних заходів. Такі заняття проходять в невимушеній обстановці, допомагають вирішувати педагогічні проблеми.
Педагогічний колектив училища докладає максимум зусиль для підвищення ефективності і результативності навчання, надання йому творчого характеру шляхом впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій таких як: технологія проблемно-модульного навчання; технологія комп’ютерного навчання; технологія особистісно-орієнтованого навчання; технологія контекстного навчання; технологія діалогового, моделюючого навчання.
З метою впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання, розвитку активної розумової діяльності студентів, викладачами прак-тикується проведення нетра-диційних занять: заняття-дослідження з основ економічних теорій з теми: “Товарне виробництво” (Кранг О. В.); інтегро-ване заняття-телемарафон з основ медичної генетики з теми: “Спадковість і середовище” (Баленко Л.М., Олефіренко І.В); інтегроване заняття-подорож з соціально-економічних та гуманітарних дисциплін з теми: «Красою Японії народжені» (Сергієнко Н.О. і Кранг О.В).; заняття-прес-конференція з мікробіології з теми: “Мікроби і навколишнє середовище” (Біджиєва Л.Т.); заняття-панорама з хірургії з теми: “Захворювання грудної клітки та її органів” (Чуприна О.С.); заняття-фестиваль з української літератури з теми: “Драматургія І. Кочерги” (Рижук Л.Ф.); заняття-суд з анатомії з теми: “Будова легень, плеври, середостіння. Хвороби органів дихальної системи” (Онищук Л. І.); підсумкове заняття з основ правознавства в формі КВК “Зустріч з Фемідою” (Семенькова Р. М.) та ін.

В училищі систе-матично проводяться науково-практичні та теоретичні конференції за участю провідних спеціалістів практичної охорони здоров‘я: “Пси-хологічні особливості взаємовідносин медич-них працівників з нарко-залежними пацієнтами, хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими” (Полоз О.А); “Сучасні погляди на виникнення, розвиток та профілактику алергічних захворювань” (Фісан Л.М., Полоз О.А., Коломацький В.І.); “Сучасність і протезування” (Данильченко І.А., Чумаченко В.І., Кроть М.К.); “Рак молочної залози. Сучасні принципи профі-лактики і лікування” (Чуприна О.С.); “Глобальні проблеми людства” (Кранг О.В., Баленко Л.М.); “Підвищення медико-санітарної культури насе-лення – шлях до здоров’я” (Біджиєва Л.Т.) та ін.
Основою методичної роботи є предметні циклові комісії, які на своїх засіданнях розглядають питання удосконалення методики викладання, контролю якості навчального процесу, обмінюються досвідом роботи.
Вже стало традицією в училищі проведення декад циклових комісій, під час яких викладачі організову-ють науково-практичні кон-ференції; усні журнали; кон-курси професійної майстер-ності “Кращий за фахом” із спеціальностей “Акушерська справа”, “Сестринська спра-ва”, “Стоматологія ортопед-дична”; олімпіади з фахових дисциплін; брейн – ринги; круглі столи; музично-тематичні вечори.
Успіх у методичній роботі є здобутком колективної праці і залежить від врахування ініціативи та здібностей кожного члена колективу.
Плідна праця педагогічних працівників, яким надається широка можливість творчого пошуку власних методів роботи свідчить, що вирішити завдання реформу¬вання освіти можна лише спільними зусиллями всіх зацікавлених цією справою людей.

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Директор: Бойко Микола Сергійович
                    +380 50 515-06-05
                    +380 5235 7-70-00
приймальна директора: +380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Кранг Ольга Василівна
                    +380 68 910-09-13
                    +380 66 966-04-13
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413