Друк

Д О Г О В І Р на проживання в гуртожитку

 

Д о г о в і р

на проживання в гуртожитку 

м. Олександрія                                                                                „ ___ ”  __________  20__ р.

НАЙМОДАВЕЦЬ: Олександрійське медичне училище в особі директора Бойка Миколи Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

НАЙМАЧ: __________________________________________________________________,

(П.І.п.Б.)

для  ОДЕРЖУВАЧА ________________________________________________________________

(П.Іп.Б.,  який (яка) проживатиме у гуртожитку)

з іншого боку, разом – Сторони,  уклали цей Договір на проживання в гуртожитку.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець передає Наймачу ліжко-місце в кімнаті гуртожитку Олександрійського медичного училищадля проживання Одержувача, зі всіма комунальними послугами, за плату встановлену цим Договором на строк навчання Одержувача у Олександрійському медичному училищі.

2. ПЛАТА  ЗА  ПРОЖИВАННЯ  У  ГУРТОЖИТКУ

2.1.  Розмір плати за проживання у гуртожитку  встановлюється в національній валюті України.

2.2. Вартість проживання у гуртожитку за 1 (один) місяць, на момент укладання цього договору, становить ___________________________________________________________________ гривень.

(сума цифрами і прописом)

2.3. Наймач (одержувач)  вносить плату  щомісяця  у безготівковій формі на рахунок Наймодавця  до 20 числа поточного  місяця, на розрахунковий рахунок: 

31551201228824  ГУДКСУ  Кіровоградській області,    МФО   823016,
код ЕДРПОУ 02011387  - Наймодавця.  

2.4. Наймодавець має право змінювати розмір плати за проживання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Наймача, Одержувача, крім випадків передбачених цим Договором.

Вартість проживання у гуртожитку може бути змінена в односторонньому порядку протягом дії цього Договору,  у випадках:

- зміни (підвищення) комунальних послуг (електроенергія, вода та стоки, вивіз сміття, тощо);

- користування в кімнаті  Одержувачем  електричними приладами  (телевізором, комп’ютерною технікою, магнітофоном, тощо);

-  в інших випадках  передбачених законодавством України.

 

3. права та Обов'язки  НАЙМОДАВЦЯ

3.1. Наймодавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Одержувачу ліжко-місце в кімнаті гуртожитку Олександрійського медичного училища для проживання зі всіма комунальними послугами;

3.1.2. Надати право користуватися телевізором в актовому залі та холодильниками в кімнатах, які знаходяться на балансі Наймодавця;

3.1.3. Забезпечити  прибирання туалетів та душових;

3.1.4. Забезпечити роботу електроплит за графіком погодженим із радою гуртожитку;

3.1.5. Зареєструвати Одержувача  в гуртожитку, як за  місцем проживання, на період його  навчання  в Олександрійському медичному училищі;

3.1.6.  Забезпечити своєчасне підключення теплопостачання згідно з розпорядженням міського голови щодо  опалення міста;

3.1.7. Забезпечити  холодною  водою за умови централізованої подачі води;

3.1.8. Забезпечити  кімнату  твердим та м'яким інвентарем;

3.1.9. Не переселяти Одержувача без його згоди з кімнати, у якій він зробив ремонт;

3.1.10. Забезпечити заміну білизни через кожні 10 днів  дітям – сиротам.

4. Права  та  обовязки  наймача,  ОДЕРЖУВАЧа:

4.1. Наймач, Одержувач  зобов’язані:

4.1.1. Перед поселення в гуртожиток Наймодавця Одержувач повинен пройти медичний огляд.

4.1.2. Під час поселення Одержувача в гуртожиток, здійснити оплату за проживання.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату за проживання в гуртожитку.

4.1.4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

4.1.5. Утримувати в гуртожитку надану Одержувачу  кімнату і місця громадського користування  в належному санітарному стані.

4.1.6. Здійснювати чергування в гуртожитку згідно з графіком.

4.1.7. Дотримуватись пропускної системи.

У випадку навмисного псування самостійно ліквідувати заподіяну шкоду чи повністю відшкодовувати матеріальні збитки за повною вартістю.

4.1.8. Нести повну матеріальну відповідальність за надану для проживання кімнату, майно, меблі, прийняті мешканцями в належному стані.

4.1.9. Мати запасний ключ від кімнати, який зберігається в гуртожитку в спеціально відведеному місці. У випадку втрати його, поновити за власний рахунок.

4.1.10. Виконувати розпорядження вихователів і завідувача гуртожитком. 

4.1.11. У випадку користування власними електричними приладами  (телевізором, комп’ютерною технікою, магнітофоном, тощо) здійснювати додаткову оплату згідно з калькуляцією.

4.1.12. Зробити «косметичний» ремонт у кімнаті (поклеїти шпалери, пофарбувати вікно, батарею і двері) у визначений термін за власні кошти.

4.1.13. Здати всі постільні речі, інвентар, обладнання й кімнату у відремонтованому та належному санітарному стані після спливу строку проживання в гуртожитку.

4.1.14. Протягом 10 днів, з дня закінчення Одержувачем Олександрійського медичного училища, або настання обставин передбачених у п. 6.3. цього Договору  звільнити  кімнату  та здати своє ліжко-місце  завідувачу гуртожитком  з усім побутовим майном, яке було отримане під час проживання у гуртожитку.

4.2. Наймачу, Одержувачу (Студенту) забороняється:

4.2.1.  Проводити самостійно заміну замків та електрообладнання в кімнатах без дозволу завідувача гуртожитку.

4.2.2. Забивати в стіни та двері цвяхи, кріпити гачки, полиці, перегороджувати кімнату ширмами, якщо це порушує санітарно – гігієнічні вимоги до жилої кімнати гуртожитку.

4.2.3. Вішати та наклеювати на двері та стіни вирізки, малюнки, рекламні буклети.

4.2.4. Користуватися електричними приладами (кип'ятильниками, електричними нагрівачами, електроплитками, мікрохвильовою піччю,  тощо) без дозволу адміністрації.

4.2.5. Заносити і розпивати спиртні напої, палити, грати в азартні ігри, залишати на ніч осіб, які не мешкають в даній кімнаті або не проживають у гуртожитку.

4.2.6. Без особистої заяви, погодженоюї із завідувачем гуртожитком та наказом директора переселятися з кімнати  в кімнату.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Усі спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а в окремих випадках вирішуються на розширеній Раді гуртожитку.

5.2. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх  зобов’язань по  цьому договору,  Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим договором.

5.3. У випадку  невиконання та/або грубого порушення Наймачем, Одержувачем даного Договору, адміністрація при погодженні з студентською Радою має право виселити порушника з гуртожитку.

5.4. За несвоєчасну сплату за проживання  в гуртожитку (п. 2.3 цього Договору)  Наймач сплачує Наймодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення.

5.5. У випадку невиконання Наймачем та/або  Одержувачем пункту 4.1.14. цього договору, Наймачу нараховується неустойка в подвійному розмірі від вартості проживання у гуртожитку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчання Одержувача в Олександрійському медичному училищі відповідно до графіку навчального процесу, а в частині відшкодування збитків та фінансових зобов’язань  - до моменту повного виконання Наймачем та/або Одержувачем своїх зобов'язань.

6.2. Договір розривається або припиняє свою дію у випадках, передбачених законодавством України та умовами цього договору.

6.3. Дія договору  припиняється:

6.3.1. За згодою Сторін;

6.3.2. У випадку відрахування Одержувача з Олександрійського  медичного училища;

6.3.3. У разі надання одержувачу  академічної відпустки або повторного курсу навчання;

6.3.4. У разі порушення одержувачем паспортно-візового режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку Олександрійського медичного училища,  та інших правил;

6.3.5.  За станом здоров'я одержувача при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або відмови пройти медичний огляд та обстеження на предмет відсутності хвороб, небезпечних для інших мешканців;

6.3.6.  При несплаті за проживання понад 15 календарних днів;

6.3.7. У випадку притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності одержувача гуртожитку;

6.3.8. У випадку протидії іншій особі, яка поселяється в кімнати гуртожитку;

6.3.9. Якщо одержувач використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб;

6.3.10. Якщо одержувач  фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 7.1.;

6.3.11.  За  ініціативою  одержувача,   на підставі особистої письмової заяви.

 7. ІНШІ  УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Даний договір є дійсний при фактичному проживанні Одержувача на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли Одержувач  фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті  гуртожитку  протягом  30 календарних днів  без  поважних  причин,  даний договір  може достроково припинитись  (розривається)  в односторонньому порядку Наймодавцем, на підставі акту перевірки.

7.2. Даний договір є дійсним під час проходження студентами практики (навчальної, виробничої, переддипломної, інші види).

7.3. Перевірку  за  дотриманням  виконання  умов  договору   здійснюють  члени  студентської  ради училища, завідувач гуртожитку,  керівництво училища,  або  уповноважені  ними  особи.

7.4. Дострокове  припинення,  розірвання  договору  означає  втрату  одержувачем  права  на проживання  у студентському гуртожитку. Одержувач зобов’язаний звільнити ліжко-місце та кімнату і повернути у належному стані прийняте майно, інвентар та знятися з реєстрації.

7.5. Укладення цього договору не створює для Одержувача, Наймача будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце у кімнаті гуртожитку, крім права користування протягом строку дії договору.

7.6. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані цим договором, регулюються законодавчими актами України.

7.7. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Доповнення до договору у письмовій формі.

7.8.  Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови договору, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

7.9.  Договір укладається у 2-х примірниках - по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 

7.10. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

8. Місцезнаходження та реквізити сторін:

НАЙМАЧ
НАЙМОДАВЕЦЬ
_________________________________________________
________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Олександрійське медичне училище
Кіровоградської обласної ради
______________________________________
______________________________________
(адреса)
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
Вул.. Шевченка, 176
Індекс - 28000
Паспорт серія ____ № ___________________ виданий _________________________________
_______________________________________
р/р 31551201228824
УДКСУ Кіровоградської обл..
МФО 823016
реєстраційний номер облікової картки платника податків __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
код згідно з ЄДРПОУ
 0 2 0 1 1 3 8 7
Тел. ________________________________
Тел./факс. (05235) 4-01-26
 
 
 
 
 ______________     /____________________/
(підпис)                                   (Ініціали  прізвище )
Директор
________________                           М.С. Бойко
(підпис)
 

м.п

З договором ознайомлений (на)

___________

   (підпис)

__________________________ - Одержувач
(Ініціали прізвище)

__________

Примітка. Наймачем   може бути фізична особа, яка замовляє проживання у гуртожитку  для  себе, як одержувача.

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
тел. (05235) 4-01-26, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.