Друк

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Бути педагогом, значить бути справжнім
реформатором майбутнього життяУкраїни,
бути апостолом Правди і Науки.
Софія Русова

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над проблемою «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання», що сприяє успішній організації та оптимізації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.

Очолює циклову комісію викладач біології та медичної біології, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олефіренко Ірина Валеріївна.
До складу циклової комісії входять:
Хорольський О.В. – викладач математики та інформатики першої кваліфікаційної категорії;
Данилко В. М. – викладач історії України та всесвітньої історії;
Олефіренко І.В. – викладач біології вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Свердликівська Г.М. – викладач фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії;
Рижук Л.Ф. - викладач української та літератури вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Сергієнко Н. О. - викладач світової літератури та культурології вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Ковбасюк С. В. - викладач хімії та медичної хімії вищої кваліфікаційної категорії;
Хлівна Т. С. - викладач англійської мови першої кваліфікаційної категорії;
Швидка Л. Л. - викладач англійської та німецької мови першої кваліфікаційної категорії;
Вожлакова О. С. - викладач англійської мови другої кваліфікаційної категорії;
Петренко О. О. - викладач захисту Вітчизни;
Корнієнко В. М. - викладач географії першої кваліфікаційної категорії. 

Завдання та функції циклової комісії
Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях. Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.
На сьогоднішній день циклова комісія працює над проблемою «Використання сучасних ефективних форм і методів як важлива складова всебічного розвитку особистості студентів, їх ключових компонентів», розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки молодших медичних працівників, закладає фундамент для вивчення природничо-наукових, соціально-еколомічних та клінічних дисциплін.

Основні завдання роботи викладачів комісії:

• підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних педагогічних технологій навчання;
• удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів;
• продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення;
• пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
• продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами;
В основу роботи покладено пріоритетність вищої освіти як фундаменту цілісної системи неперервної освіти. Від якості цього фундаменту залежить динаміка особистісного зростання студента, її життєві установки та світосприймання в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації.
При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання загальноосвітніх дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв'язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі.

Для реалізації навчальних програм та забезпечення міцності знань, професійної підготовки викладачами використовуються різні форми, методи та методичні прийоми: диференційоване, проблемне, програмоване, особистісно-зорієнтоване навчання.

Поліпшенню індивідуальної роботи та вдосконаленню навичок самостійної роботи сприяють створені викладачами алгоритми, системи тренувальних вправ, завдань, тести, рекомендації, збірники, довідники, посібники.

З метою зацікавлення навчальними дисциплінами та заохочення до успішного навчання з усіх предметів проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, усні журнали, конференції, вечорниці, предметні тижні, веб-квести, інтегровані декади з викладачами соціально-економічних дисциплін.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

  • мовний гурток (керівник Рижук Л. Ф.);
  • гурток інформатики (керівник Хорольський О.В.);
  • гурток з фізики (керівник Свердликівська Г.М.);
  • гурток з біології (керівник Олефіренко І.В.).

Гуртківці виконують пошуково-дослідницькі роботи: «Особливості медичної термінології», «Вплив висоти підборів на показники артеріального тиску», «Дослідження фізичних властивостей життя тваринного та рослинного світу», «Вишиванка як унікальний код твого краю. Регіональні особливості вишиванок», «Т. Шевченко - художник».

Студенти-гуртківці беруть участь в обласних олімпіадах та займають призові місця. Студентка медсестринського відділення Вірменич Лілія зайняла третє місце з математики, студент медсестринського відділення Міхальов Роман зайняв третє місце з інформатики та третє місце на VІІ Міжнародному конкурсі ім. П.Яцика, студентки медсестринського відділення Павленко Ірина, Назарчук Анна зайняли друге місце з фізики, студентка другого курсу Медведська Вікторія зайняла I місце на обласному конкурсі-захисті дослідження робіт МАН ти III місцена Всеукраїнському етапі цього конкурсу

В різні роки на цикловій комісії працювали: Цвіткова М.І., Жарій Н.Н., Бережна О.І., Попова Л.М., Жигун С.В., Покладович В.С., Василенко Л.В., Задисенець О.І., Маєтна Н.М., Хорольський В.М., Хорольська Н.М., Чалаузова Т.В. та ін.

Викладачі комісії 

У нашому навчальному закладі склалась добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти. Не виключенням є наша циклова комісія. Серед її членів є досвідчені та молоді – повні творчого запалу викладачі.

Голова циклової комісії – Олефіренко Ірина Валеріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Коло науково-педагогічних інтересів: Розвиток особистості студентів в умовах навчання біології та мед. біології; працює над дисертаційним дослідженням "Формування професійної компетентності майбутніх медичних працівників під час викладання біологічних дисциплін" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення»

Система вправ та завдань на її заняттях спрямована на те, щоб навчити дітей вчитися, зберегти і розвинути пізнавальні потреби студентів, забезпечити засоби, необхідні для засвоєння основ наук. Викладач вважає необхідним, щоб під час її занять студенти відчули, що навчання - це радість, а не тільки обов'язок, навчанням можна займатися з задоволенням.

В роботі Ірини Валеріївни чітко прослідковується системний підхід до опанування студентів новими знаннями. Викладач творчо використовує передовий педагогічний досвід, новітні інтерактивні технології. Проблема над якою вона працює: «Використання інтерактивних педагогічних технологій на основі активізації інтенсифікації діяльності студентів» актуальна на сучасному етапі розвитку освіти. Ірина Валеріївна вдало застосовує передові технології при вивченні нового матеріалу. 

Доцільне використання мультимедійних технологій та наочності на різних етапах заняття допомагає студентам в засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння виділяти головне, бачити загальну закономірність та робити висновки.

 

Одним з напрямків роботи Ірини Валеріївни є підготовка студентів до конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН. Під її керівництвом студенти у 2017році на Обласному етапі цього конкурсу посіли I, II та III місця і мали можливість представляти Кіровоградську область в місті Києві, де зайняли  III місце.

Велику увагу Ірина Валеріївна приділяє позааудиторній роботі зі студентами. Яскраво пройшли організовані нею щорічні тижні біології: «Конкурс віршів з екологіїї», «Фотоконкурс «Природа», інтелектуальна гра «Екологічний моніторинг», конкурс закликів по екології; проведені виховні години «Алкогольний експеримент», «Хвороба-вбивця - СНІД», «Бути людиною на Землі», «Чорнобиль - горе України, її незагоєна рана», «Бережи своє здоров’я», «веб-квест«Подорож до царства Віра та Бактерії».

 

Викладач зарубіжної літератури – Сергієнко Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 Коло науково-педагогічних інтересів: «Організація навчального процесу засобами інтерактивних технологій».

В своїй педагогічній діяльності Наталія Олександрівна використовує як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Досконало володіє особистісно-орієнтованим, проблемним, пояснювально-ілюстративним, інтерактивним методами навчання.

Практикує проведення занять-семінарів, занять-диспутів, занять-подорожей. Наталія Олександрівна підготувала «Короткий словник літературних термінів», «Різнорівневі завдання для тематичного оцінювання знань студентів», «Тестові завдання із зарубіжної літератури для підсумкового контролю знань». Сергієнко Н.О. є співавтором ювілейної книги «Олександрійське медичне училище - шлях довжиною в 75 років»
Наталія Олександрівна впроваджує педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні серед педагогічних працівників училища. 

Викладач предмета «Людина і світ» Кранг Ольга Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, голова ЦК соціально-економічних дисциплін

Творчий, талановитий, високопрофесійний, вимогливий викладач, який забезпечує ґрунтовні знання, уміння і навички студентів з предметів, які викладає. Ольга Василівна приваблює до себе глибокою ерудицією, доброзичливістю, педагогічним тактом, вмінням створити ситуацію успіху. 

Ольга Василівна постійно використовує творчі новації у доборі матеріалу, методах, засобах і прийомах навчання. Досконало володіє проблемно-пошуковим, пояснювально-ілюстративним та інтерактивними методами навчання. Постійно впроваджує в навчальний процес нетрадиційні методи навчання: заняття-аукціон, заняття-конференції, заняття-подорож, заняття-панорама та ін. Під час занять велику увагу приділяє підвищенню культурного рівня студентів, розвитку логічного мислення, вмінню аналізувати події та вчинки сьогодення, формуванню загальнолюдських цінностей.
З метою активізації пізнавальної діяльності студентів та ефективності засвоєння знань Кранг О.В. використовує мультимедійні технології та інтерактивні стратегії. На семінарських заняттях широко застосовує роботу в малих групах, яка дає можливість формувати почуття колективізму та відповідальності за доручену справу. 

Викладач української мови та літератури – Рижук Людмила Федорівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Коло науково-педагогічних інтересів: «Розвиток творчих здібностей студентів як умова формування предметних компентентностей»
Людмила Федорівна досконало володіє ситуаційним, проблемним, пояснювально-ілюстративним методами навчання, які сприяють формуванню вмінь і навичок студентів, розвитку пізнавальної активності, інтересу до предмету. Поряд з традиційними велику увагу приділяє нетрадиційним методам навчання: пошуково-дослідницькій роботі, діловим та рольовим іграм, аналізу клінічних ситуацій та ін. Рижук Л.Ф. забезпечує міцні знання, уміння і навички з предметів, які викладає. Будує свою навчально – виховну роботу на принципах співпраці та співтворчості, вміє створити ситуацію успіху. Заняття викладача направлені на формування професійної майстерності, виховання почуття відповідальності, доброзичливості та любові до обраної професії. 

 

Викладач хімії Ковбасюк Сергій Віталійович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Коло науково-педагогічних інтересів: «Сучасні підходи у педагогічній діяльності як умова розвитку особистості студента».

Актуальність роботи викладача полягає в поєднанні впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням методично доцільного і обґрунтованого дидактичного матеріалу, що сприяє формуванню в студентів комунікативних компетенцій.

В своїй педагогічній діяльності застосовує різноманітні активні форми роботи, які сприяють формуванню загально-навчальних умінь і навичок студентів, розвитку пізнавальної активності студентів, інтересу до предмету. Сергій Віталійович розробив і застосовує в навчальному процесі різнорівневі тестові завдання з хімії, які суттєво підвищують мотивацію навчання і зацікавленість студентів.  

 

Викладач математики та інформатики Хорольський Олександр Вікторович – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Коло науково-педагогічних інтересів: «Компетентність педагога як передумова організації ефективного особистісно-орієнтованого навчання». В своїй педагогічній діяльності використовує як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Заняття викладача мають професійну спрямованість, формують у студентів необхідні навички для майбутньої практичної діяльності. Олександр Вікторович поєднує навчання з вихованням почуття відповідальності, доброзичливості та любові до обраної професії. Будує свою навчально-виховну роботу на принципах співробітництва та співтворчості. Для вироблення практичних умінь і навичок Олександр Вікторович застосовує різні види вправ, ситуаційні задачі, завдання з експертними системами, медичними інформаційними та довідниковими системами. Олександр Вікторович уклав електронні підручники: «Текстовий редактор Word», «Курс лекцій з основ медичної інформатики та ОТ». З метою активізації пізнавальної діяльності студенти залучаються до проведення олімпіад та конкурсів. Про результативність роботи викладача свідчать зайняті призові місця на обласних олімпіадах з інформатики та математики. Викладач постійно вивчає міжрегіональний педагогічний досвід. 

Викладач історії України та всесвітньої історії Данилко Володимир Миронович.

Коло науково-педагогічних інтересів: Застосування інтерактивних методів з метою активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів. В своїй педагогічній діяльності Данилко В. М. використовує різні методи навчання: проблемні, репродуктивні, наочні, практичні, інтерактивні. Творчо підходить до підготовки і проведення занять, вміє доступно і емоційно донести знання до студентів. 

Володимир Миронович систематично вивчає передовий педагогічний досвід викладачів училища та регіону і активно впроваджує його в свою педагогічну діяльність. 

 

Викладач фізики та астрономії Свердликівська Галина Миколаївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

«Коло науково - педагогічних інтересів: Самостійна робота студентів у системі навчального процесу.

Галина Миколаївна добре володіє навчальним матеріалом. Викладає матеріал в доступній формі, постійно орієнтує на використання набутих знань в майбутній професійній діяльності, проявляє об’єктивність під час оцінювання знань. Велику увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами. Свердликівська Г.М. підготувала збірник тематичних тестових завдань з фізики. Працюючи над проблемним питанням циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, Галина Миколаївна виступала на засіданнях ЦК з методичними доповідями, використовує інноваційні технології під час проведення теоретичних та практичних занять з фізики.

Про результативність роботи викладача свідчать зайняті призові місця на обласних олімпіадах. 

Викладач англійської та німецької мов Швидка Лариса Леонідівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Коло науково-педагогічних інтересів: «Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземних мов у майбутнього медичного працівника».

Вимогливий, творчий, високопрофесійний викладач, який забезпечує студентів ґрунтовними знаннями з предметів, які викладає.
Лариса Леонідівна постійно запроваджує в навчальний процес нетрадиційні форми і методи навчання: заняття – подорож, заняття – конференція, заняття – заочна екскурсія та інші. Під час занять велику увагу приділяє розвитку логічного мислення, формуванню загально - людських цінностей, любові до майбутньої професії.

На практичних заняттях Швидка Л.Л. використовує мультимедійні технології, роботу в малих групах з метою формування світогляду майбутнього медичного працівника.

Підготувала і провела позааудиторні заходи: усний журнал «Розвиток медицини у Великобританії», літературно-музичну композицію «Музика в житті англійців», вечір-портрет «В.Шекспір – життєвий та творчий шлях», вікторину «Великобританія очима українців». 

Викладач англійської мови Хлівна Тамара Сергіївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Нові підходи у вивченні англійської мови»

Тамара Сергіївна відповідно до проблеми, над якою працює циклова комісія, використовує такі сучасні методи навчання: заняття – подорож, заняття – панорама, заняття – заочна екскурсія та інші. Під час занять велику увагу приділяє розвитку професійного логічного мислення, вмінню аналізувати події та вчинки в суспільному житті.

За звітний період підготувала і провела відкритті заняття з тем: «Історія розвитку медицини», «Фізкультура і спорт», та позааудиторні заходи: усний журнал «Розвиток медицини у Великобританії», літературно-музичну композицію «Музика в житті англійців», вечір-портрет «В.Шекспір – життєвий та творчий шлях», вікторина «Великобританія очима українців».

Тамара Сергіївна систематично вивчає передовий педагогічний досвід викладачів училища та регіону і активно впроваджує його в свою педагогічну діяльність. 

Викладач англійської мови Вожлакова Ольга сергіївна – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Коло науково-педагогічних інтересів: «Формування комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій на заняттях англійської мови як важливий фактор розвитку майбутнього медичного працівника».

Ольга Сергіївна вміло використовує навчальний матеріал під час заняття, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента групи. При підготовці до занять аналізує попередні заняття, доводячи доцільність обраних методів і прийомів навчання та змісту заняття.
В роботі Ольги сергіївни чітко прослідковується системний підхід до опанування студентами нових знань.

Вожлакова О. С. постійно виступає з доповненнями та цікавими пропозиціями на засіданнях циклової комісії, неодноразово ділилася щодо доцільності впровадження компетентнісного підходу.

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
тел. (05235) 4-01-26, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.