Друк

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Бути педагогом, значить бути справжнім
реформатором майбутнього життяУкраїни,
бути апостолом Правди і Науки.
Софія Русова

 

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над проблемою «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання», що сприяє успішній організації та оптимізації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.
Очолює циклову комісію викладач біології та медичної біології, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олефіренко Ірина Валеріївна.
До складу циклової комісії входять:
Хорольський О.В. – викладач математики та інформатики першої кваліфікаційної категорії;
Чалаузова Т.В. – викладач історії України та всесвітньої історії першої кваліфікаційної категорії;
Олефіренко І.В. – викладач біології вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Свердликівська Г.М. – викладач фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії;
Рижук Л.Ф. - викладач української та літератури вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Сергієнко Н. О. - викладач світової літератури та культурології вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Ковбасюк С. В. - викладач хімії та медичної хімії вищої кваліфікаційної категорії;
Хлівна Т. С. - викладач англійської мови першої кваліфікаційної категорії;
Дудник Л. Л. - викладач англійської та німецької мови першої кваліфікаційної категорії;
Васильєва Л. А. - викладач французької мови вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Тємніков В.М. - викладач фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії;
Лаврик В. Є. - викладач фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
Зіненко О.М. - викладач фізичної культури першої кваліфікаційної категорії;
Барилюк О.В. - викладач фізичної культури першої кваліфікаційної категорії;
Стовба І.Ю. - викладач фізичної культури другої кваліфікаційної категорії;
Петренко О. О. - викладач захисту Вітчизни;
Корнієнко В. М. - викладач географії першої кваліфікаційної категорії.

 

Завдання та функції циклової комісії
Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях.
Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.
На сьогоднішній день циклова комісія працює над проблемою «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання», розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки молодших медичних працівників, закладає фундамент для вивчення природничо-наукових, соціально-еколомічних та клінічних дисциплін.

Циклова комісія аналізує:
• результати методичної роботи членів циклової комісії;
• перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм;
• задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал);
• форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії теоретичного і практичного спрямування;
• рівень підготовки викладачів до атестації.

Циклова комісія прогнозує:
• тенденції зміни ситуації в суспільстві та в освіті для коректування стратегії розвитку методичного забезпечення дисциплін ;
• наслідків запланованої методичної роботи викладачами цикловий комісії.

Циклова комісія організовує:
• поточне і перспективне планування методичної роботи комісії;
• навчальну роботу викладачів;
• роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;
• роботу до підготовки та проведення відкритих занять;
• аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.

Циклова комісія керує:

• роботою викладачів циклової комісії;
• cтворенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії

Циклова комісія коректує:
• власний план роботи та індивідуальні плани викладачів;
• плани роботи кабінетів.

Циклова комісія розробляє і редагує :
• план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;
• методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних, курсових робіт;
• методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.

Циклова комісія узагальнює:
• кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;
• пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на адмінраді або педраді.

Циклова комісія контролює:
• виконання навчальних планів і робочих програм;
• виконання ухвалених рішень циклової комісії;
• стан викладання і якість знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки.

Циклова комісія розглядає:
• тести чи завдання до контрольних робіт та замірів знань, критерії та норми їх оцінювання;
• екзаменаційні матеріали;
• робочі навчальні програми;
• плани роботи кабінетів

Циклова комісія здійснює:
• інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних педагогічних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;
• науково-методичне забезпечення викладання предметів загальноосвітньої підготоки
• надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам училища

Основні завдання роботи викладачів комісії:
• підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних педагогічних технологій навчання;
• удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів;
• продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення;
• пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
• продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами;
В основу роботи покладено пріоритетність вищої освіти як фундаменту цілісної системи неперервної освіти. Від якості цього фундаменту залежить динаміка особистісного зростання студента, її життєві установки та світосприймання в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації.
При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання загальноосвітніх дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв'язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі.
На засіданнях циклової комісії розглядаються та рекомендуються до використання у навчально-виховному процесі методичні розробки, доповіді, які розробляють викладачі комісії.

Для реалізації навчальних програм та забезпечення міцності знань, професійної підготовки викладачами використовуються різні форми, методи та методичні прийоми: диференційоване, проблемне, програмоване, особистісно-зорієнтоване навчання.

Поліпшенню індивідуальної роботи та вдосконаленню навичок самостійної роботи сприяють створені викладачами алгоритми, системи тренувальних вправ, завдань, тести, рекомендації, збірники, довідники, посібники.

З метою зацікавлення навчальними дисциплінами та заохочення до успішного навчання з усіх предметів проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, усні журнали, конференції, вечорниці, предметні тижні, веб-квести, інтегровані декади з викладачами соціально-економічних дисциплін.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

  • мовний гурток, керівник Рижук Л. Ф.;
  • історичний гурток, керівник Чалаузова Т.В.;
  • гурток інформатики, керівник Хорольський О.В.;
  • гурток з фізики, керівник Свердликівська Г.М;
  • гурток з біології, керівник Олефіренко І.В.

Гуртківці виконують пошуково-дослідницькі роботи: «Особливості медичної термінології», «Архітектурні та історичні пам'ятники Олександрії», «Партизанський рух на Олександрійщині», «Вплив забрудненої води на розвиток шлунково-кишкових захворювань», "лікарські рослини м. Олександрії" та ін.

Студенти-гуртківці беруть участь в обласних олімпіадах та займають призові місця. Студентка медсестринського відділення Вірменич Лілія зайняла третє місце з математики, студент медсестринського відділення Міхальов Роман зайняв третє місце з інформатики та третє місце на VІІ Міжнародному конкурсі ім. П.Яцика, студентки медсестринського відділення Павленко Ірина, Назарчук Анна зайняли друге місце з фізики.

В різні роки на цикловій комісії працювали: Цвіткова М.І., Жарій Н.Н., Бережна О.І., Попова Л.М., Жигун С.В., Покладович В.С., Василенко Л.В., Задисенець О.І., Маєтна Н.М., Хорольський В.М. та ін.

Викладачі комісії У нашому навчальному закладі склалась добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.

Не виключенням є наша циклова комісія. Серед членів є досвідчені та молоді – повні творчого запалу викладачі, в їх числі спеціалісти, магістри, аспіранти.

123

Голова циклової комісії – Олефіренко Ірина Валеріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Коло науково-педагогічних інтересів: Використання інтерактивних педагогічних технологій на основі активізації інтенсифікації діяльності студентів; працює над дисертаційним дослідженням "Формування професійної компетентності майбутніх медичних працівників під час викладання біологічних дисциплін" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення»

Ірина Валеріївна вміло використовує навчальний матеріал під час заняття, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента групи та студентського колективу в цілому. При підготовці до занять аналізує попередні заняття, доводячи доцільність обраних методів і прийомів навчання та змісту заняття.

Система вправ та завдань на її заняттях спрямована на те, щоб навчити дітей вчитися, зберегти і розвинути пізнавальні потреби студентів, забезпечити засоби, необхідні для засвоєння основ наук. Викладач вважає необхідним, щоб під час її занять студенти відчули, що навчання - це радість, а не тільки обов'язок, навчанням можна займатися з задоволенням.

В роботі Ірини Валеріївни чітко прослідковується системний підхід до опанування студентів новими знаннями. Викладач творчо використовує передовий педагогічний досвід, новітні інтерактивні технології. Проблема над якою вона працює: «Використання інтерактивних педагогічних технологій на основі активізації інтенсифікації діяльності студентів» актуальна на сучасному етапі розвитку освіти. Ірина Валеріївна вдало застосовує передові технології при вивченні нового матеріалу. 

Доцільне використання мультимедійних технологій та наочності на різних етапах заняття допомагає студентам в засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння виділяти головне, бачити загальну закономірність та робити висновки.

Ірина Валеріївна постійно виступає з доповідями та цікавими пропозиціями на засіданнях циклової комісії, неодноразово брала участь в засіданнях в рамках круглого столу, де ділилася своїми думками щодо доцільності впровадження компетентністого підходу.

Викладач забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. Студенти під її керівництвом неодноразово брали участь та перемагали в конкурсі творчих робіт студентів, в обласному конкурсі «Моральний вчинок», у фотоквесті, присвяченому святкуванню Дня міста, за результатами якого команда зайняла І місце.

Одним з напрямків роботи Ірини Валеріївни є підготовка студентів до конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН. Під її керівництвом студенти у 2017році на Обласному етапі цього конкурсу посіли I, II та III місця і мали можливість представляти Кіровоградську область в місті Києві, де зайняли  III місце.

Велику увагу Ірина Валеріївна приділяє позааудиторній роботі зі студентами. Яскраво пройшли організовані нею щорічні тижні біології: «Конкурс віршів з екологіїї», «Фотоконкурс «Природа», інтелектуальна гра «Екологічний моніторинг», конкурс закликів по екології; проведені виховні години «Алкогольний експеримент», «Хвороба-вбивця - СНІД», «Бути людиною на Землі», "Чрнобиль - горе України, її незагоєна рана", «Бережи своє здоров’я».

Викладач світової літератури – Сергієнко Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Життєве кредо: «Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху».

Педагогічне кредо:
Кожній дитині - світло знань,
Кожній дитині - світло любові,
Віру в сили свої без вагань
Як запоруку щасливої долі.
Коло науково-педагогічних інтересів: «Активізація розумової діяльності студентів шляхом застосування групових методів роботи»

В своїй педагогічній діяльності Наталія Олександрівна використовує як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Досконало володіє особистісно-орієнтованим, проблемним, пояснювально-ілюстративним, інтерактивним методами навчання. Практикує проведення занять-семінарів, занять-диспутів, занять-подорожей.Наталія Олександрівна підготувала «Короткий словник літературних термінів», «Різнорівневі завдання для тематичного оцінювання знань студентів», «Тестові завдання з світової літератури для підсумкового контролю знань». Сергієнко Н.О. є співавтором ювілейної книги «Олександрійське медичне училище - шлях довжиною в 75 років»
Наталія Олександрівна впроваджує педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні серед педагогічних працівників училища.

 

Викладач предмета «Людина і світ» Кранг Ольга Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, голова ЦК соціально-економічних дисциплін
Життєве кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога!»
Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців.»
Коло науково-педагогічних інтересів: «Використання нетрадиційних форм та методів навчання під час вивчення соціально-економічних дисциплін»

Творчий, талановитий, високопрофесійний, вимогливий викладач, який забезпечує ґрунтовні знання, уміння і навички студентів з предметів, які викладає. Ольга Василівна приваблює до себе глибокою ерудицією, доброзичливістю, педагогічним тактом, вмінням створити ситуацію успіху.
Ольга Василівна постійно використовує творчі новації у доборі матеріалу, методах, засобах і прийомах навчання. Досконало володіє проблемно-пошуковим, пояснювально-ілюстративним, компаративним та інтерактивними методами навчання. Постійно впроваджує в навчальний процес нетрадиційні методи навчання: заняття-аукціон, заняття-конференції, заняття-подорож, заняття-панорама та ін. Під час занять велику увагу приділяє підвищенню культурного рівня студентів, розвитку логічного мислення, вмінню аналізувати події та вчинки сьогодення, формуванню загальнолюдських цінностей.
З метою активізації пізнавальної діяльності студентів та ефективності засвоєння знань Кранг О.В. використовує мультимедійні технології та інтерактивні стратегії. На семінарських заняттях широко застосовує роботу в малих групах, яка дає можливість формувати почуття колективізму та відповідальності за доручену справу.
Працюючи над проблемним питанням циклової комісії суспільно-економічних дисциплін «Використання нетрадиційних форм і методів навчання під час вивчення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін», Ольга Василівна використовує інноваційні технології під час проведення теоретичних та практичних занять, позааудиторних заходів. 

Викладач української мови та літератури – Рижук Людмила Федорівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 
Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога»
Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення»
Коло науково-педагогічних інтересів: «Виховання потреби у вивченні рідної мови, української літератури, розвиток творчості студентів»
Людмила Федорівна досконало володіє ситуаційним, проблемним, пояснювально-ілюстративним методами навчання, які сприяють формуванню вмінь і навичок студентів, розвитку пізнавальної активності, інтересу до предмету. Поряд з традиційними велику увагу приділяє нетрадиційним методам навчання: пошуково-дослідницькій роботі, діловим та рольовим іграм, аналізу клінічних ситуацій та ін. Рижук Л.Ф. забезпечує міцні знання, уміння і навички з предметів, які викладає. Будує свою навчально – виховну роботу на принципах співпраці та співтворчості, вміє створити ситуацію успіху. Заняття викладача направлені на формування професійної майстерності, виховання почуття відповідальності, доброзичливості та любові до обраної професії.

 

Викладач хімії Ковбасюк Сергій Віталійович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Життєве кредо: «Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все якнайкраще»
Педагогічне кредо: «Донести до серця кожного студента знання, досвід і практичні вміння»
Коло науково-педагогічних інтересів: «Використання інформаційних технологій»
Актуальність роботи викладача полягає в поєднанні впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням методично доцільного і обґрунтованого дидактичного матеріалу, що сприяє формуванню в студентів комунікативних компетенцій.
В своїй педагогічній діяльності застосовує різноманітні активні форми роботи, які сприяють формуванню загально-навчальних умінь і навичок студентів, розвитку пізнавальної активності студентів, інтересу до предмету. Сергій Віталійович розробив і застосовує в навчальному процесі різнорівневі тестові завдання з хімії, які суттєво підвищують мотивацію навчання і зацікавленість студентів.
Сергій Віталійович підготував посібник «Збірник задач та вправ з біоорганічної хімії» та статтю «Самоосвітня робота студентів».
Свій теоретичний та методичний рівень постійно підвищує шляхом самоосвіти.

 

Викладач математики та інформатики Хорольський Олександр Вікторович – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Життєве кредо: «Уміння бачити, уміння помічати те, що на перший погляд не відрізняється чимось особливим, - це, образно кажучи, повітря на якому тримаються крила, думки, першоджерело розуму» (В. Сухомлинський)
Педагогічне кредо: «Любити свого cтудента всяким: талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим…Спілкуватися з ним, навчати й радіти, бо студент це свято, яке триває доти, поки ти є разом із ним». Коло науково-педагогічних інтересів: «Диференціація та індивідуалізація навчання під час вивчення інформатики». В своїй педагогічній діяльності використовує як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Заняття викладача мають професійну спрямованість, формують у студентів необхідні навички для майбутньої практичної діяльності. Олександр Вікторович поєднує навчання з вихованням почуття відповідальності, доброзичливості та любові до обраної професії. Будує свою навчально-виховну роботу на принципах співробітництва та співтворчості. Для вироблення практичних умінь і навичок Олександр Вікторович застосовує різні види вправ, ситуаційні задачі, завдання з експертними системами, медичними інформаційними та довідниковими системами. Олександр Вікторович уклав електронні підручники: «Текстовий редактор Word», «Курс лекцій з основ медичної інформатики та ОТ». З метою активізації пізнавальної діяльності студенти залучаються до проведення олімпіад та конкурсів. Про результативність роботи викладача свідчать зайняті призові місця на обласних олімпіадах з інформатики та математики. Викладач постійно вивчає міжрегіональний педагогічний досвід.

 

Викладач історії України та всесвітньої історії Чалаузова Тетяна Валеріївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: Застосування методу проекту на заняттях з історії. В своїй педагогічній діяльності Чалаузова Т.В. використовує різні методи навчання: проблемні, репродуктивні, наочні, практичні, інтерактивні. Творчо підходить до підготовки і проведення занять, вміє доступно і емоційно донести знання до студентів. Тетяна Валеріївна постійно впроваджує в навчальний процес нетрадиційні форми і методи навчання: літературно-музичні композиції, історичні брейн-ринги, заняття – конференції та інші. Велику увагу приділяє розвитку логічного мислення, формуванню загально - людських цінностей, національної гідності, патріотизму.
Підготувала і провела відкритті заняття з тем: «Українські землі у XIX столітті», «Суцільна колективізація в Україні», «Розвиток культури в 20-30 р.р. XX століття», літературно-музичні композиції «Образ жінки в історії України: міфи та реальності», «Легендарні імена жінок козацької доби». Чалаузова Т.В. підготувала доповіді з тем: «Використання документальних матеріалів для розвитку пізнавального інтересу до історії», «Особистісно-орієнтований підхід у викладанні історії», «Формування інформаційно-комунікативної компетентності студента засобами історичної освіти», «Вивчення життєдіяльності історичних особистостей як один із напрямів формування аксіологічної компетентності студентів», з якими виступала на засіданнях циклової комісії.
Тетяна Валеріївна систематично вивчає передовий педагогічний досвід викладачів училища та регіону і активно впроваджує його в свою педагогічну діяльність.

 

Викладач фізики та астрономії Свердликівська Галина Миколаївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Життєве кредо : " Життя - це можливість. Скористайся нею! Життя - це виклик. Прийми його! Життя таке чудове. Не змарнуй його! Це твоє життя. Виборюй його!"
Педагогічне кредо : " Вимогливість до студента у поєднанні з повагою до їхньої особистості"
«Коло науково - педагогічних інтересів: ефективність застосування комп’ютерного контролю знань під час вивчення фізики». Галина Миколаївна добре володіє навчальним матеріалом. Викладає матеріал в доступній формі, постійно орієнтує на використання набутих знань в майбутній професійній діяльності, проявляє об’єктивність під час оцінювання знань. Велику увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами. Свердликівська Г.М. підготувала збірник тематичних тестових завдань з фізики. Працюючи над проблемним питанням циклової комісії загальноосвітніх дисциплін «Впровадження інноваційних форм і методів навчання», Галина Миколаївна виступала на засіданнях ЦК з методичними доповідями, використовує інноваційні технології під час проведення теоретичних та практичних занять з фізики.
Про результативність роботи викладача свідчать зайняті призові місця на обласних олімпіадах.

 

Викладач французької та англійської мови Васильєва Людмила Анатоліївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
Коло науково-педагогічних інтересів: «Активізація розумової діяльності студентів під час вивчення іноземної мови». Постійно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології навчання. Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів. Людмила Анатоліївна розробила і застосовує в навчальному процесі різнорівневі тестові завдання та ситуаційні задачі, слайд-презентації та відеоматеріали, які суттєво підвищують мотивацію навчання і зацікавленість студентів.
Васильєва Л.А. велику увагу приділяє організації індивідуальної роботи студентів: візуальні картки індивідуального характеру для активної пам’яті та актуалізації міжпредметних зв’язків, складання алгоритмів, плану викладу матеріалу, презентації, коментування малюнків, як належним чином поводити себе й реагувати у типових академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя.
Людмила Анатоліївна бере активну участь в роботі циклової комісії. Підготувала посібник: «Збірник текстів з медичної тематики для проведення занять з англійської мови». Має друковані праці в інформаційно-методичних вісниках.

 

Викладач англійської та німецької мов Дудник Лариса Леонідівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло наукових інтересів: «Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземних мов»
Вимогливий, творчий, високопрофесійний викладач, який забезпечує студентів ґрунтовними знаннями з предметів, які викладає.
Лариса Леонідівна постійно запроваджує в навчальний процес нетрадиційні форми і методи навчання: заняття – подорож, заняття – конференція, заняття – заочна екскурсія та інші. Під час занять велику увагу приділяє розвитку логічного мислення, формуванню загально - людських цінностей, любові до майбутньої професії.
На практичних заняттях Дудник Л.Л. використовує мультимедійні технології, роботу в малих групах з метою формування світогляду майбутнього медичного працівника.
Підготувала і провела позааудиторні заходи: усний журнал «Розвиток медицини у Великобританії», літературно-музичну композицію «Музика в житті англійців», вечір-портрет «В.Шекспір – життєвий та творчий шлях», вікторину «Великобританія очима українців».

 

Викладач англійської мови Хлівна Тамара Сергіївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло наукових інтересів: «Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземних мов»
Тамара Сергіївна відповідно до проблеми, над якою працює циклова комісія, використовує такі сучасні методи навчання: заняття – подорож, заняття – панорама, заняття – заочна екскурсія та інші. Під час занять велику увагу приділяє розвитку професійного логічного мислення, вмінню аналізувати події та вчинки в суспільному житті.
За звітний період підготувала і провела відкритті заняття з тем: «Історія розвитку медицини», «Фізкультура і спорт», та позааудиторні заходи: усний журнал «Розвиток медицини у Великобританії», літературно-музичну композицію «Музика в житті англійців», вечір-портрет «В.Шекспір – життєвий та творчий шлях», вікторина «Великобританія очима українців».
Тамара Сергіївна систематично вивчає передовий педагогічний досвід викладачів училища та регіону і активно впроваджує його в свою педагогічну діяльність.

 

Викладач фізичної культури Тємніков Володимир Миколайович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Формування пізнавальної активності студентів в умовах особистісно-орієнтованої системи навчання»
Свою педагогічну діяльність Володимир Миколайович реалізує через фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття студентів та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах. Під час проведення занять використовує різні методи навчання та виховання, зокрема метод індивідуального підходу в залежності від фізичного і психологічного стану студентів, а також метод роботи малими групами. Виховує у студентів почуття відповідальності, милосердя, доброзичливості та любові до обраної професії.
Як голова циклової комісії фізичного виховання Тємніков В.М. бере активну участь у роботі методичного об’єднання викладачів фізичного виховання регіону.
Протягом звітного періоду Володимир Миколайович брав активну участь в організації та проведенні декад предмету, Днів оздоровлення, міських спартакіад молоді з плавання, настільного тенісу, легкої атлетики, де студенти училища завжди виборювали призові місця.
Розроблена Тємніковим В.М. система фізичного виховання студентів училища будується на принципах індивідуального, диференційного підходу та реалізується через фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах.

 

Викладач фізичної культури Лаврик Віталій Євгенійович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Якісне проведення занять з фізичного виховання в умовах діяльнісно-орієнтованого навчання»
Досвідчений, грамотний, високопрофесійний, ініціативний викладач. В своїй педагогічній діяльності використовує сучасні методи навчання та виховання, зокрема метод індивідуального підходу в залежності від фізичного і психологічного стану студентів, а також груповий метод. Проявляє вимогливість під час занять та об’єктивність в оцінюванні знань студентів.
Віталій Євгенович виховує у студентів почуття відповідальності, милосердя, доброзичливості та любові до обраної професії. Багатий педагогічний досвід, глибокі психолого-педагогічні знання викладача забезпечують ситуацію успіху на заняттях.
Лаврик В.Є. підготував та провів на високому професійному рівні відкриті заняття на регіон з тем: “Удосконалення техніки гри в баскетбол”, «Методика навчання техніки стрибка в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», «Елементи техніки передачі м’яча знизу і зверху. Подача м’яча в волейбол».
Бере активну участь в організації та проведенні декад предмету, Днів оздоровлення, міських спартакіад молоді з плавання, настільного тенісу, легкої атлетики, де студенти училища завжди виборювали призові місця.

 

Викладач фізичної культури Зіненко Олег Михайлович – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на заняттях з фізичного виховання»
Свою педагогічну діяльність Олег Михайлович реалізує через фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття студентів та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах.

Під час проведення занять використовує різні методи навчання та виховання.
Бере активну участь в організації та проведенні декад предмету, Днів оздоровлення, міських спартакіад молоді з волейболу, шашок, де студенти училища завжди виборювали призові місця.

 

Викладач фізичної культури Барилюк Ольга Володимирівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Вивчення техніки і тактики спортивних ігор в умовах особистісно-орієнтованої системи навчання»
Ольга Володимирівна під час проведення занять використовує метод індивідуального та диференційного підходу в залежності від фізичного і психологічного стану студентів, а також метод роботи малими групами. Виховує у студентів почуття відповідальності, милосердя, доброзичливості та любові до обраної професії.

 

Викладач фізичної культури Стовба Ілля Юрійович – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
Коло науково-педагогічних інтересів: «Фізичне самовдосконалення студентів шляхом впровадження групових методів навчання»
Головними напрямками роботи Іллі Юрійовича є: зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному гармонійному розвитку організму; забезпечення умов для отримання студентами необхідних знань, умінь і навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності; вдосконалення спортивної майстерності студентів та розвиток психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості.
Протягом звітного періоду викладач брав активну участь в організації та проведенні декад предмету, Днів оздоровлення, міських спартакіад молоді з міні-футболу та волейболу, де студенти училища завжди виборювали призові місця.
Постійно підвищує свій професійний рівень. Ілля Юрійович кандидат в майстри спорту з хортингу.

 

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
тел. (05235) 4-01-26, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.